Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Ервертис“ ООД, ЕИК 175446291и Посетителите на уеб-сайта http://www.rvadwords.com (наричан за краткост „Сайта).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА

Чл. 2. (1) Информация относно „Ервертис“ ООД:

Наименование: „Ервертис“ ООД
ЕИК: 175446291
Седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1113, район „Изток“, ул Жолио Кюри 20 ет. 14.
Данни за кореспонденция: област София, община Столична, гр. София 1113, район „Изток“, ул Жолио Кюри 20 ет. 14. 

e-mail: sales@rvertis.com

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на „Ервертис ООД“, както и достъп до публикуваните материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на „Ервертис ООД“ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „Ервертис ООД“.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на „Ервертис ООД“, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1)„Ервертис ООД“ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на „Ервертис ООД“ върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1)„Ервертис ООД“ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни,обявена на сайта.

(2)„Ервертис ООД“ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „Ервертис ООД“ по всяко време, като „Ервертис ООД“ своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от „Ервертис ООД“.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1)„Ервертис ООД“ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(2)„Ервертис ООД“ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 10. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 10.05.2018 г.­